جستجو در پورتال

مشاوره/ سلام اطلاعاتي درزمينه نحوه اخذمجوزاموزشگاه زبان مي خواستم و اينكه چه مداركي لازم و چه مراحلي بايد طي شه با تشكر
سلام اطلاعاتي درزمينه نحوه اخذمجوزاموزشگاه زبان مي خواستم و اينكه چه مداركي لازم و چه مراحلي بايد طي شه با تشكر
 • سلام براي مجوز آموزشگاه زبان از دو طريق مي تونيد اقدام كنيد: 1- اداره آموزش و پرورش - واحد مدارس و موسسات غير انتفاعي 2- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي- واحد موسسات فرهنگي هنري چند منظوره البته در هر دو صورت بايد يك يك موسسه غير انتفاعي در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسانيد پيروز باشيد
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
 • و بيست و پنج ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون ريال. 2-الف- درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پيوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزينه ها و تملك هاي دارايي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمك ها و ساير اعتبارات و رديف ها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره يك اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير
 • » هزينه مي شود. ز- مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس درخواست دستگاه هاي مزبور توسط وزارتخانه هاي مذكور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه اي كه درآمد را كسب كرده اختصاص مي يابد. 3-الف- سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه هاي سالهاي گذشته در
 • ازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد. د- به شركتهاي بخش صنعت و معدن اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي براي سرمايه گذاري در طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غير عامل و پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار تا مبلغ دو ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد. ه- به شهرداري هاي مراكز استان و كلان شهرها ا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ معافيت هاي مالياتي اشخاص حقيقي وحقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • هاي تعاوني روستايي اختصاص داده مي شود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود دروجه سازمان مذكور مسترد نمايد. ماده 134- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه فني و حرفه اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ربط هستند و همچنين درآمد باشگاهها و م
 • راين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است. ل – فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند از پرداخت ماليات معاف است. تبصره 1- وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي وبه منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها نشركتاب و نشريه هاي دوره اي و…در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و هزينه آنها نظارت مي كند، از پرداخت ما
 • از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر مي شوند مشمول ماليات معاف هستند و فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني،كشاورزي(1) و جهادسازندگي(2) و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
 • و ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000)ريال. 2- الف- به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(5) و پيوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزينه ها و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره(1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير م
 • نمايد و درصورت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه اجرائي درصورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تحويل مي دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت ياد شده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم الاجراء مي باشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائي مي باشند. ز- وزارت ن
 • صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت به صورت ارزي دولتي و با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصدميليون (1.500.000.000)يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي(از جمله طرحهاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت دار در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد. آئين نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد معاونت بر
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ راي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده
راي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده
 • راي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده مصوبه در خصوص عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده تاريخ: 03 مهر 1391 كلاسه پرونده: 779/90-472/88-331/89 شماره دادنامه: 448-449-450 موضوع رأي: ابطال ماده (6) تصويب نامه شماره 26510/ت39039ك- 1388/2/9 وزيران عضو كميسيون اقتصاد شاكي: 1- آقاي علي حيدري 2- شركت سيمان سپاهان 3- شركت توليد قطعات پرسي فلزي الكتريك گيلان (سهامي خاص)
 • ه امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي را نسبت به صورتهاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد، ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهار نامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد. تبصره 2 اصلاحي ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم (مص
 • ران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد: الف: حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار ب: حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركتهاي سهامي ج: حسابرسي شركتهاي غير سهامي و موسسات انتفاعي و غير انتفاعي د- حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و موسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366 هـ- حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي « تبصره 1- شرا
قوانين و مقررات/ رأي شماره‌هاي ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۶ تصويب‌نامه تقويت حسابرسي
رأي شماره‌هاي ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۶ تصويب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ك ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزيران عضو كميسيون اقتصاد
 • رأي شماره‌هاي ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۶ تصويب‌نامه تقويت حسابرسي نوع: قانون موضوع: رأي شماره‌هاي ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۶ تصويب‌نامه تقويت حسابرسي منبع تهيه: سازمان امور مالياتي تصويب كننده: تاريخ انتشار:
 • حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد: الف: حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار ب: حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركتهاي سهامي ج: حسابرسي شركتهاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي د: حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶ هـ : حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي «تبصره۱ـ شرايط و ضوابط مربوط به تع
 • مي ‎ كند.   رأي هيأت عمومي نظر به اين كه موارد تشخيص ماليات مؤدي از طريق علي‌الرأس در ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم پيش‌بيني شده است، ماده ۶ آيين‌نامة راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ك ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزيران عضو كميسيون اقتصاد در تعيين ماليات علي‌الرأس خلاف حكم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه تشخيص مي‌شود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اد
قوانين و مقررات/ بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي
تا قبل از صدور بيانيه 34 , نظام حسابداري وگزارشگري مالي دولت هاي ايالتي و محلي كشور امريكا بر اساس چارچوب نظري موضوع بيانيه ي مفهومي شماره ي يك واصول دوازده گانه وبيش از سي بيانيه ي استاندارد مصوب هيات استاندارد هاي حسابداري دولتي طراحي گرديده بود
 • اعتبار از: تا: توضيحات: تا قبل از صدور بيانيه 34 , نظام حسابداري وگزارشگري مالي دولت هاي ايالتي و محلي كشور امريكا بر اساس چارچوب نظري موضوع بيانيه ي مفهومي شماره ي يك واصول دوازده گانه وبيش از سي بيانيه ي استاندارد مصوب هيات استاندارد هاي حسابداري دولتي طراحي گرديده بود بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي تا قبل از صدور بيانيه 34 , نظام حسابداري وگ
 • گري مالي است. در حال حاضر دو معيار اندازه گيري شناخته شده از مباني نظري حسابداري دولتي و همچنين تجزيه و تحليل ساختار نظام حسابداري كشورهاي پيشرفته به شرح زير قابل استخراج است. الف- اندازه گيري جريان منابع مالي: اين نوع اندازه گيري كه در فعاليت هاي غير انتفاعي موسوم به فعاليت هاي از نوع دولتي، مورد استفاده قرار مي گيرد و با استفاده همزمان از مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده همراه است، بر اندازه گيري جريان منابع مالي تأكيد مي نمايد. بدين معني كه صرفاً ورود منابع مالي و خروج منابع مالي و موجودي پاي
 • راه است بر اندازه گيري جريان منابع اقتصادي تأكيد مي نمايد. اندازه گيري جريان منابع اقتصادي كه تأمين كننده اطلاعات مورد نياز مسئوليت پاسخگويي عملياتي مي باشد تا اواخر قرن بيستم منحصراً در فعاليت هاي بازرگاني دولت كه از طريق شركت هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت انجام مي شود، كاربرد داشته است. در تحولاتي كه در دهه آخر قرن بيستم در حسابداري دولتي به وجود آمد، هيأت هاي تدوين استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيدند كه مسئوليت پاسخگويي عملياتي در مورد فعاليت هاي غيربازرگا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام وعرض خسته نباشيد. 1.تفاوت ثبت يك NGOبنام موسسه ياانجمن بايدباشد. 2.بعدازثبت باكداميك ميتواندازلحاظ رونداداري وگرفتن اعتبارات وديگرامورموفقترباشد
 • پرسش و پاسخ باسلام وعرض خسته نباشيد. 1.تفاوت ثبت يك NGOبنام موسسه ياانجمن بايدباشد. 2.بعدازثبت باكداميك ميتواندازلحاظ رونداداري وگرفتن اعتبارات وديگرامورموفقترباشد ؟ با سلام 1-اگر منظورتان اين بوده كه يك NGO بايد درقالب انجمن باشد ويا موسسه از لحاظ اداره ثبت شركتها هر دو اين موارد موسسات غير تجاري تلقي مي شوند ضمن اينكه برخي از انجمن ها به مجوز از وزارت كشور نياز دارد كه به سادگي نمي توان انرا اخذ نمود. 2-انجمن
 • منظورتان اين بوده كه يك NGO بايد درقالب انجمن باشد ويا موسسه از لحاظ اداره ثبت شركتها هر دو اين موارد موسسات غير تجاري تلقي مي شوند ضمن اينكه برخي از انجمن ها به مجوز از وزارت كشور نياز دارد كه به سادگي نمي توان انرا اخذ نمود. 2-انجمن وموسسه هر دو غير تجاري تلقي مي شوند وطبق تعريف تاجر در قانون تجارت عمليات موسسات مذكور براي عمليات غير انتفاعي امكان پذير است.. 30/11/87
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام ميزان ماليات حق التدريس مدرسين آموزشگاهها كه استخدام دستگاه خواصي نيستند وبه صورت ساعتي در آموزشگاهاي مختلف كارميكنند 5% مي باشد يا 10% 2- پرداختيهاي مذكور به عنوان حقوق كاركنان محسوب نميشود دركدام سر فصل اظهارنامه مالياتي منظور ميشود(صورتهاي مدرسه غير انتفاعي)
 • كدام سر فصل اظهارنامه مالياتي منظور ميشود(صورتهاي مدرسه غير انتفاعي) ؟ با سلام 1-10% ودر صورتي كه حكم پيمانكاري وحقالزحمهاي را داشته باشد 5%. 2-در صورتي كه قيمت تمام شده خدمات آموزشي را محاسبه مي كنيد در جدول شماره دو اظهارنامه به عنوان دستمزد مستقيم ودر صورتيكه محاسبه نمي كنيد (كه ارجح آن است كه هزينه ها ي آموزشي از اداري تفكيك شود)در جدول شماره 14 جزو ساير موارد درج نمائيد. 23/4/88
مشاوره/ بر اساس قانون جمهوري اسلامي ايران چه نوع شركتهايي قانونا بايد حسابرسي شوند ؟
 • اجرايي تقويت حسابرسي: وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي- مصوب 1372- و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب كردند: ماده يك- در اين آيين‌نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف- اشخاص مشمول اين آيين‌نامه: تمام اشخاص حقيقي
 • تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورتجلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين‌نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به‌عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري كند. ماده12- به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركت‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي دولتي و ساماندهي نرم‌افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاه‌هاي يادشده، وزارت مكلف است، دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ كند. ماده13- مرجع حل اختلاف در تشخيص شركت‌ها
 • تورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ كند. ماده13- مرجع حل اختلاف در تشخيص شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه وزارت است. اين تصويبنامه در تاريخ 8/2/1388 به تأييد رييس‌جمهوري رسيده و با شماره 26510/ ت 39039 ك و در تاريخ 9/2/1388، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است. 10/8/88
 • طبقه بندي اطلاعاتسلام اطلاعاتي درزمينه نحوه اخذمجوزاموزشگاه زبان مي خواستم و اينكه چه مداركي لازم و چه مراحلي بايد طي شه با تشكر, كلمات كليدي:لايحه بودجه, بودجه 89, متن كامل لايحه بودجه 89, بودجه, بودجه عمومي دولت, درامد عمومي واختصاصي, معافيت هاي مالياتي اشخاص, ماده 132 و138, توليدي و معدني, مناطق كمتر توسعه يافته, ايرانگردي و جهانگردي, شركتهاي تعاوني, مدارس غيرانتفاعي, سود ابرازي , موقوفات, صادرات, قانون بودجه سال 1389 كل كشور, قانون بودجه سال 1389 , قانون بودجه, سال 1389, راي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده, رأي شماره‌هاي ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۶ تصويب‌نامه تقويت حسابرسي, بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي, خالص دارائي ها بدهي ها =دارائي ها, رويكرد تراز نامه اي, صورت حساب فعاليت, حساب مستقل وجوه, گزارشگري مالي دولتي, نظام حسابداري و گزارشگري مالي, عملكرد بودجه, بيانيه 34, حسابداري تعهدي تعديل شده, اندازه گيري منابع اقتصادي, منابع مالي


46 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني