جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87
 • اقل به ميزان 15 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387 - 1386 كاهش يابد. تبصره - در اجراي ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرار داد كار معين ممنوع مي باشد. 5- كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار به تائيد ذي حسابان دستگاههاي ياد شده برسانند روش پرداخت مستمري مذكور براساس دستور العملي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و
 • قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال عيدي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بايد عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال پيش بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند. 9- اعتبار خدمات رفاهي كارمندان رسمي و پيماني موضوع 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 و مواد 78 و 85 قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامين و پرداخت مي باشد. تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماد
 • دمات كشوري در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامين و پرداخت مي باشد. تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشول مقررات اين بند مي باشند. الف - كمك هزينه روزانه غذا براي كارمندان رسمي و پيماني دستگاههايي كه ساعت كار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي حداكثر معادل پانزده هزار ريال به ازاي هر نفر كارمند تعيين مي شود. ب- كمك هزينه مهد كودك، براي كارمندان رسمي و پيماني اناث كه داراي فرز
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 88
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
 • د مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيئت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كا
 • وسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد. ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون خدمات كشوري مندرج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاه ها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاي امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبيل ارتقائ گروه، پايه و رتبه و
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد حقوق
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
قوانين و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري - حقوق و مزايا
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • ندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد. تبصره - ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچ
 • يشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي نمايد. ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%)
 • مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. 2- فوق العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • باشند و يا در صورتي كه پس از اجراء اين قانون به استخدام ر سمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند مبود. ماده 109 - از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقا
 • ه شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد. الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق الذكر و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. گروه شغلي 1 و2 امتياز مربوطه 4000 ، گروه شغلي 3 امتياز مربوطه 4500، گروه شغلي 4 امتياز مربوطه 5000 ، گروه
 • ي گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد. تبصره 3- كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراء است. تبصره 4- كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي بودجه 1389
دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور، به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ كل كشور را كه مشخص كننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال‌٨٩ با رويكرد كلي افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ كرد.
 • سقف يك ماه حقوق و مزايا پرداخت نمايند؛ مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصويب هيات وزيران بلامانع است. >>>> يكپارچه شدن فهرست مددجويان بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ٨٩، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار به تاييد ذيحسابان و مديران مالي دستگاه هاي ياد شده برسانند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي هم موظف است فهرست يگانه اي از كليه مستمري بگيران
 • ه ماه يكبار به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نمايند. >>>> محدود ماندن پرداخت كمك هزينه تلفن همراه و خريد خودرو بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ٨٩، پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا ٢٠٠ هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي مجاز خواهد بود. همچنين خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع است و خريد خودرو سواري داخلي نيز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو هاي فرسوده يا ما
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام و عرض ادب باتوجه به قانون ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي چنانچه كارمند دولت عضو هيئت مديره شركت خصوصي (سهامي خاصي)نيز باشد و شركت مذكور نيز با دولت مراودات و قراردادهايي داشته باشد ممنوعيت موضوع ماده فوق براي ايشان نيز مصداق دارد ؟ يا فقط شركت خصوصي نبايستي با دستگاه اجرايي كه فرد درآن مشغول بكار ميباشد معاوله و مراوده داشته باشد ؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد.
با سلام و عرض ادب باتوجه به قانون ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي چنانچه كارمند دولت عضو هيئت مديره شركت خصوصي (سهامي خاصي)نيز باشد و شركت مذكور نيز با دولت مراودات و قراردادهايي داشته باشد ممنوعيت موضوع ماده فوق براي ايشان نيز مصداق دارد ؟ يا فقط شركت خصوصي نبايستي با دستگاه اجرايي كه فرد درآن مشغول بكار ميباشد معاوله و مراوده داشته باشد ؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد.
 • يا نظارت آن متعلق به دولت ويا شهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها باشد. 5- اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق الزحمه يا پاداش ويا امثال آن بطور مستمر ( به استثناي حقوق بازنشستگي ووظيفه ومستمري  قانوني ) در يافت ميدارند. 6- مديران وكاركنان بنگاههاي خيريه اي كه از دولت يا ازشهرداريها كمك مستمر دريافت ميدارند . 7- شركت  وموسسات كه 5 در صد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست د
مشاوره/ با تشكر از زحمات شما مي خواستم بدونم آيا كل حقوق (ناخالص در يافتي) شامل ماليات مي شود ويا اينكه بعد از كسر حق بيمه سهم كارگر آنچه كه باقي مي ماند شامل ماليات مشود؟
با تشكر از زحمات شما مي خواستم بدونم آيا كل حقوق (ناخالص در يافتي) شامل ماليات مي شود ويا اينكه بعد از كسر حق بيمه سهم كارگر آنچه كه باقي مي ماند شامل ماليات مشود؟
 • محلي سفارتخانه ها وكنسولگري ها ونمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل. 5 – حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود. 6 – هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
قوانين و مقررات/ مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات
مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات
 • ق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر مي باشد. 2- در تبصره ذيل اين ماده، درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از،مسكن با اثاثيه و يا بدون اثاثيه ...، اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصد هاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق. 3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهاي حقوق در 14 بند از معافيت متناسب برخوردار گرديده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو
 • ران براي ارائه ناهار،مهدكودك و امثالهم خود بر عهده داشت. ليكن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصريح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينه ها به صورت يارانه به كاركنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن كمك هزينه هاي متعلقه به كارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغاير يا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتكي عنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3
 • اعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه ستادي وزارتخانه ها منتزع و به واحد هاي استاني و شهرستاني منتقل مي گردد ، كسر و به واحد هاي استاني اضافه نمايد .   - ماده 39 : حقوق و مزاياي حالت اشتغال ، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از كار افتاده كلي شناخته مي شوند ، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد . دستگاه ها مكلف اند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنلمتن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87, متن كامل ضوابط اجرايي بودجه, بودجه سال 87, ضوابط اجرايي بودجه, بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 1388, بودجه سال 1388, بخشنامه بودجه سال 88, برنامه چهارم وپنجم توسعه, قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44, دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي , دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي استاني , ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور, هم, كلمات كليدي:لايحه بودجه, بودجه 89, متن كامل لايحه بودجه 89, بودجه, بودجه عمومي دولت, درامد عمومي واختصاصي, اظهارنامه مالياتي, ماليات بردرآمد حقوق, درآمد مشمول ماليات حقوق, معافيت درآمد حقوق, حقوق بازنشستگي, پايان خدمت , اخراج و بازخريدخدمت, حق سنوات, مرخصي استفاده نشده, عيدي سالانه , قانون مديريت خدمات كشوري , قانون مديريت خدمات كشوري , ضوابط اجرايي بودجه, بودجه, ضوابط اجرايي بودجه 1389, قانون بودجه ‌٨٩ كل كشور, با تشكر از زحمات شما مي خواستم بدونم آيا كل حقوق (ناخالص در يافتي) شامل ماليات مي شود ويا اينكه بعد از كسر حق بيمه سهم كارگر آنچه كه باقي مي ماند شامل ماليات مشود؟, مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات


37 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني