جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ بخش‌ 50 : شواهد حسابرسي‌ ‏
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره انواع شواهد حسابرسي، كميت وكيفيت شواهد حسابرسي و روشهاي كسب اين‌گونه شواهد در حسابرسي صورتهاي مالي است.
 • وجه قرار مي دهد. اما، دشواري كسب شواهد يا هزينه آن، به خودي خود، مبنايي معتبر براي حذف يك روش حسابرسي بدون جايگزين نمي باشد. 14 . حسابرس براي رسيدن به اظهارنظر حسابرسي، همه اطلاعات موجود را رسيدگي نمي كند، زيرا معمولا مي تواند با استفاده از روشهاي نمونه گيري و ساير روشهاي انتخاب اقلام براي آزمون نيز به نتيجه برسد. همچنين، حسابرس معمولا ناگزير است بر شواهدي اتكا كند كه متقاعدكننده است و نه قطعي؛ از اين رو، حسابرس براي كسب اطمينان معقول، با شواهدي كه متقاعدكننده نباشد، قانع نمي شود. حسابرس براي
 • رسيدگي و محيط آن، ازجمله كنترلهاي داخلي آن، براي براورد خطرهاي تحريف با اهميت در سطح صورتهاي مالي و در سطح ادعاها (در استانداردهاي حسابرسي، روشهاي حسابرسي كه به اين منظور اجرا مي شود، اصطلاحا ” روشهاي براورد خطر “ ناميده مي شود). (ب) آزمون اثربخشي كاركرد كنترلها در پيشگيري يا كشف و اصلاح تحريفهاي بااهميت در سطح ادعاها، درصورت ضرورت يا به تشخيص حسابرس (در استانداردهاي حسابرسي، روشهاي حسابرسي كه به اين منظور اجرا مي شود، اصطلاحا ” آزمون كنترلها “ ناميده مي شود). (پ) ك
 • اح تحريفهاي بااهميت در سطح ادعاها، درصورت ضرورت يا به تشخيص حسابرس (در استانداردهاي حسابرسي، روشهاي حسابرسي كه به اين منظور اجرا مي شود، اصطلاحا ” آزمون كنترلها “ ناميده مي شود). (پ) كشف تحريفهاي با اهميت در سطح ادعاها (در استانداردهاي حسابرسي، روشهاي حسابرسي كه با اين منظور اجرا مي شود، اصطلاحا ” آزمونهاي محتوا “ ناميده مي شود. اين آزمونها شامل آزمون جزئيات گروههاي معاملات، مانده حسابها و موارد افشا و نيز روشهاي تحليلي مي باشد). 20 . حسابرس به منظور فراهم نمودن م
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 55 : اشخاص‌ وابسته‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ مسئوليت‌ حسابرس‌ و روشهاي‌ حسابرسي‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ با اشخاص‌ وابسته‌ و معاملات‌ با چنين‌ اشخاصي‌ است‌.
 • ه تصويب و ثبت معاملات با اشخاص وابسته را ارزيابي كند. 11 . حسابرس در طول حسابرسي بايد مراقب معاملاتي باشد كه در شرايط موجود، غيرعادي به نظر مي رسد و ممكن است نشان دهنده وجود اشخاص وابسته اي باشد كه قبلا شناسايي نشده است . نمونه هايي از اين گونه معاملات به شرح زير است : . معاملات با شرايط خارج از عرف تجاري ؛ مانند، قيمت ، نرخ سود تضمين شده ، تضمين و شرايط بازپرداخت غيرعادي . . معاملات بدون دليل تجاري منطقي و آشكار. . معاملات با محتواي متفاوت
 • ه اي چون دريافت يا ارائه خدمات مديريت به طور رايگان . 12 . حسابرس در جريان انجام حسابرسي روشهايي را اجرا مي كند كه مي تواند وجود معاملات با اشخاص وابسته را شناسايي كند. نمونه هايي از اين گونه روشها به شرح زير است : . اجراي آزمون جزييات مانده حسابها و معاملات . . بررسي صورتجلسات مجامع عمومي صاحبان سهام و هيات مديره . . بررسي مدارك حسابداري براي شناسايي معاملات يا مانده حسابهاي عمده يا غيرعادي ، به ويژه معاملاتي كه در پايان دوره مورد گزارش يا
 • است نشان دهنده روابط تضميني واحد مورد رسيدگي و ساير معاملات با اشخاص وابسته باشد. . بررسي معاملات سرمايه گذاري ؛ براي مثال ، تحصيل يا واگذاري سرمايه گذاريهاي بلندمدت . رسيدگي به معاملات شناسايي شده با اشخاص وابسته 13 . حسابرس در رسيدگي به معاملات شناسايي شده با اشخاص وابسته بايد شواهد كافي و قابل قبولي را درباره درستي ثبت و كفايت افشاي اين معاملات بدست آورد. 14 . شواهد حسابرسي مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ، به دليل ماهيت روابط با ا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون اصلاح ذيل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چك و الحاق يك تبصره به آن (سال 1376)
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376-10-14
 • ا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه دارنده چك بايد عين چك و گواهي‌نامه مذكور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك به نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان. تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت ن
 • اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانك‌هاي كشور قرار دهد. تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محروميت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانك‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه‌ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي‌رسد. ماده ۲۲: (اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني مت
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
 • تعاوني و عضو . 5- فرم مربوط به امتيازات (مطابق فرم نمونه) 6- تصوير مجوز سازمان مسكن و شهرسازي مربوط به عضو ذينفع ( موضوع واگذاري زمين ) . 7- نسخه اي از قرارداد منعقده في مابين شركت تعاوني و عضو (مطابق فرم نمونه). 8- تصوير فيش هاي واريزي عضو به حساب تعاوني. 9- ساير مدارك مورد نياز و مرتبط براساس تشخيص هيات مديره . 10- تعهدنامه پرداخت هزينه‌هاي آماده سازي زمين و تهيه نقشه و اخذ پروانه . بخش دوم : تهيه زمين،آماده سازي و اخذ مجوز ساخت   ماده 48- تهيه زمين صرفاً با معرفي اداره
 • سقف در دو قسط مساوي مرحله سوم: بابت اجراي مرحله سفت كاري در يك قسط مرحله چهارم: بابت اجراي مرحله نازك كاري در دو قسط مساوي مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازي در يك قسط      مرحله ششم: بابت پايان كار, هزينه اخذ سند رسمي و تسويه حساب نسبت به واحد مسكوني در يك قسط   تبصره-1 :       - پرداخت مبالغ هر مرحله توسط عضو منوط به اجراي حداقل هشتاد درصد از مرحله قبل مي باشد. تبصره-2:        پرداخت اولين قسط توسط اعضا ظر
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام من دانشجوي ترم 7 حسابداري هستم قصد دارم تا در آزمون گواهينامه هاي بورس شركت كنم. ميخواستم بدونم از كجا ميتونم نمونه سوالات اين آزمون ها را دريافت كنم. ممنون ميشم راهنماييم كنيد. با تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام من دانشجوي ترم 7 حسابداري هستم قصد دارم تا در آزمون گواهينامه هاي بورس شركت كنم. ميخواستم بدونم از كجا ميتونم نمونه سوالات اين آزمون ها را دريافت كنم. ممنون ميشم راهنماييم كنيد. با تشكر  ؟ با سلام اين نمونه سوالات رو مي تواني از انتشارات بورس اوراق بهادار بگيري، يا از طريق اگهي هاي مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مي تواني به راحتي به موسسات مربوطه دسترسي پيدا كني. با تشكر
قوانين و مقررات/ ‌قانون صدور چك سال 1355
‌قانون صدور چك ‌مصوب 2535.4.16 توسط مجلس شوراي ملي
 • ك يا باقيمانده آن را از‌صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت‌اسناد محل تسليم نمايد. ‌اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. ‌دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (‌در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام‌قانوني آنان. ‌ماده 2 - صادركننده چك بايد در تاريخ صدور م
 • ه با رعايت اين قانون بايد‌حسابشان بسته و نبايد حساب جاري برايشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانكها اعلام نمايد. ‌در صورتي كه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد تا بانك مركزي بدون اشكال بودن‌افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اطلاع دهد. ‌ماده 21 - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي‌به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد مگر آنكه متهم به ترتيب مق
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري-ت41498هـ 3/8/1388
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:
 • تأديه)، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1376ـ معادل نرخ سود قراردادي به علاوه شش درصد (6%). ب ـ عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي). پ ـ عدم گشايش اعتبارات اسنادي. ت ـ عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد. ث ـ محروميت استفاده از تمامي تسهيلات و مشوق هاي صادراتي. تبصره ـ مؤسسات اعتباري موظفند قبل از اعطاي تسهيلات بانكي و يا انجام خدمات بانكي موضوع بندهاي (ب) الي (ث) اين ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتري و عدم محروميت متقاضي از ا
 • ي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري و يا ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، مؤسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ رو
 • عوي را از خود سلب مي نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مـركزي بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباري مربوط اعلام مي نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حسابهاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به مؤسسه اعتباري ذينفع اقدام نمايند. اقدام مؤسسه اعتباري ذينفع مي تواند قبل و يا بعد از سياستهاي تشويقي موضوع ماده (15) صورت گيرد. ماده15ـ مؤسسه اعتباري مجاز است به منظور تشويق بدهكاران (
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور
خبرگزاري فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
 • موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند. 8. به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش‌هاي غيردولتي، به بانك مركزي اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد ( 5.000.000.000 ) دلار را در بانكهاي عامل از جمله بانك توسعه صادرات يا بانك‌هاي خارجي جهت واحدهاي تو
 • ‌هاي غيردولتي، به بانك مركزي اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد ( 5.000.000.000 ) دلار را در بانكهاي عامل از جمله بانك توسعه صادرات يا بانك‌هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد. همچنين به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود مبلغ 3.000.000.000 سه ميليارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانك‌ها سپرده‌گذاري كند 9. وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايمي
 • ، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) پس از واريز به خزانه تعيين و به شركت‌هاي ياد شده پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب، مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي‌شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌ها متناسب با قيمت فرآورده ها 34 دلار خواهد بود. عملكرد مالي اين بند بصورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس&z
مشاوره/ حسابداري درموسسات خيريه چگونه انجام ميشودوچه تفاوتهايي باحسابداري شركتهاداردوحسابرسي درموسسات خيريه چگونه صورت ميپذيرد
 • پرسش و پاسخ حسابداري درموسسات خيريه چگونه انجام ميشودوچه تفاوتهايي باحسابداري شركتهاداردوحسابرسي درموسسات خيريه چگونه صورت ميپذيرد  ؟ با سلام براي پاسخ به سوال شما بايد تفاوت حسابداري ž
قوانين و مقررات/ اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
خبرگزاري فارس: صندوق 3 هزار ميليارد توماني نوآوري و شكوفايي به منظور كمك به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنيان، تكميل زنجيره‌ ايده تا بازار و تجاري‌سازي نوآوري‌ها، دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات و كاربردي نمودن دانش تشكيل شد. خبرگزاري فارس: صندوق 3 هزار ميليارد توماني نوآوري و شكوفايي تشكيل شد
 • . ث ـ تصويب آيين‌نامه داخلي مورد نياز براساس پيشنهاد رييس هيئت عامل. ج ـ تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط. چ ـ ارايه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز كاهش يا افزايش سرمايه صندوق به هيئت امنا. ح ـ افتتاح حساب‌هاي ارزي و ريالي در بانك‌هاي داخلي و خارجي و استفاده از آنهـا به نام صـندوق و انسداد حـساب‌هاي يادشده حسب مورد با رعايت قوانين و مقررات مربوط. خ ـ تهيه آيين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط براساس مفاد اين اساسنامه و پي
 • آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت امنا. ر ـ پيشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوري به هيئت امنا. ز ـ تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسئوليت‌ها و اختيارات عامل در چهارچوب اين قرارداد. ژ ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي مناسب. س ـ ساير وظايفي كه طبق اين اساسنامه يا اهداف صندوق برعهده هيئت عامل مي‌باشد. ماده12ـ رييس هيئت عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است، از بين اعضاي هيئت عامل يا خارج از آن با پيشنهاد ر
 • دوق است، از بين اعضاي هيئت عامل يا خارج از آن با پيشنهاد رييس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا انتخاب و با حكم رييس هيئت امنا منصوب مي‌گردد. ماده13ـ وظايف و اختيارات رييس هيئت عامل به شرح زير است: الف ـ انجام امور اداري و استخدامي و مالي و معاملاتي و عمليات موضوع صندوق و اجراي تصميمات هيئت عامل و مصوبات هيئت امنا. ب ـ نمايندگي صندوق در مقابل مراجع قضايي و اداري و نيز در مقابل ساير اشخاص با حق تعيين وكيل و نمايندگي و نيابت. پ ـ تهيه بودجه سالانه و تنظيم و گزارش عملكرد صندوق برمفهوم شواهد حسابرسي, شواهد حسابرسي, نظر حرفه اي, اسناد ومدارك مالي وغير مالي, صورتهاي مالي, كفايت وكميت شواهد, ادعاهاي مديريت, تاييديه مديران, قضاوت حسابرسي, گروه معاملات ومانده حسابها, وقوع وكامل بودن, انقطاع زماني وطبقه بندي, ارزشيابي وتخصيص, حقوق مالكانه وتعهدات, كشف اشتباه وتقلب وتحريف با اهميت, اشخاص‌ وابسته‌‏, خطر اشتباه وتقلب وتحريف, شخص وابسته, شناسايي‌ و افشاي‌ روابط‌ با اشخاص‌ وابسته‌, الزامات‌ گزارشگري‌ مالي‌, كسب‌ شواهد حسابرسي, كاربرگهاي حسابرسي سال قبل, دفتر ثبت سهام, صورتجلسات هيات مديره, كفايت‌ افشاي‌ روابط‌ با اشخاص‌ وابسته, استاندارد حسابرسي, گزارش حسابرسي, چك, چك تأييد شده, چك عادي, چك تضمين شده, چك مسافرتي, قانون چك, چك تضميني, چك تأمين اعتبار, چك مشروط, قانون صدور چك, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , چك, چك تأييد شده, چك عادي, چك تضمين شده, چك مسافرتي, قانون چك, چك تضميني, چك تأمين اعتبار, چك مشروط, قانون صدور چك, آيين‌نامه وصول مطالبات, سررسيد گذشته, معوق, مشكوك‌الوصول, مؤسسات اعتباري, اعتبار, اعتباري, مطالبات, تسهيل, مطالبات سررسيد گذشته, مؤسسه اعتباري , وصول مطالبات , مشتري, پرداخت, سررسيد, حسابداري درموسسات خيريه چگونه انجام ميشودوچه تفاوتهايي باحسابداري شركتهاداردوحسابرسي درموسسات خيريه چگونه صورت ميپذيرد, اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي


28 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني