جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي بودجه 1389
دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور، به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ كل كشور را كه مشخص كننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال‌٨٩ با رويكرد كلي افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ كرد.
 • يس جمهور، به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ كل كشور را كه مشخص كننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال‌٨٩ با رويكرد كلي افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ كرد. احمدي نژاد ضوابط اجرايي بودجه را ابلاغ كرد دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور، به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ١٣٨٩
 • دي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.) اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد توسط دستگاه هاي اجرايي منو
 • اجرايي در كميسيون موضوع ماده ٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه صرفا با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجيهي فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محطي و پدافند غيرعامل و همچنين تامين حداقل ٥ درصد از اعتبارات كل طرح سال اول اجراي آن امكان پذير است. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است به منظور رعايت اصل انضباط مالي و هماهنگي در اقدامات دستگاه هاي اجرايي اطلاعات و حساب كليه اقدامات و فعاليت هايي را كه در اجراي اجزا هـ، ط، ح، ص، م، ي و ع بند ٢ و اجزا ط، ن، و، ر بند ٣ و اجزا ح
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
 • ملك داراييهاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره(1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. ب - اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي هر فصل مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه هاي همان فصل
 • دي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، موسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي. ط- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست
 • ه است اجازه داده مي شود تا دو درصد(2%) از اعتبارات هزينه اي و يا تملك دارايي هاي سرمايه اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود. ي- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده مي شود تا نيم درصد(5/0%) اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليتهاي قر
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابطه تشكيل دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري
آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري مشتمل بر 23 ماده و با تشكيل يك كارگوه ويژه 8 نفره در وزارت كار توسط شيخ الاسلامي وزير كار ابلاغ شد.
 • مهرماه سال 1369 آئين‌نامه جامعتري را كه توسط اداره كل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت (اداره كل مزد و بهره‌وري) تهيه شده بود، تصويب نمود كه اين آئين‌نامه اكنون مورداجرا مي‌باشد. بدليل رويكردهاي جديد وزارت كار و امور اجتماعي و تجربيات حاصل از اجراي آئين‌نامه مذكور و نيز لزوم اعمال تبصره2 ماده49 قانون كار نسبت به اصلاح آئين‌نامه اقدام گرديد. آئين‌نامه پيشنهادي با در نظر گرفتن تبصره2 ماده49 قانون كار مبني بر لزوم تائيد صلاحيت افراد و مؤسسات توسط وزارت كار و
 • بط اين آئين‌نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فني اقدام نمايند. ماده4ـ به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين آئين‌نامه و انجام وظايفي كه در اين آئين‌نامه مقررشده هياتي متشكل از افراد زير در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌شود: ـ معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ مديركل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت وزارت كار و اموراجتماعي ـ مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي ـ يك نفر نماينده كارگر با ا
 • يك نفر نماينده كارفرما با انتخاب و معرفي از طرف شوراي عالي كار ـ يك نفر نماينده دولت با انتخاب و معرفي از طرف شوراي عالي كار ـ يك نـفر كارشناس مجرب طبقـه‌بندي مشاغل وزارت كار بنـا به پيـشنهاد مديركل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت و تائيد معاونت روابط كار به عنوان عضو و دبير هيات هيئت نسبت به موارد زير اقدام و اتخاذ تصميم مي‌نمايد: الف: بررسي و تائيد صلاحيت و يا رد صلاحيت داوطلبان كارشناسي موضوع ماده2. ب: رسيدگي به نحوه عملكرد و تخلفات كارشناسان و دفاتر از مقررات اين آئين&z
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور
خبرگزاري فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
 • قلاب فرهنگي به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود حداكثر تا نيم درصد ( 5 اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركت هاي دولتي) را براي فعاليتهاي قرآني در دستگاه‌هاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند. 6. در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده( 17 ) قانون مديريت خدمات كشوري لغو مي‌گردد. همچنين اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم م
 • nj;شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌ها متناسب با قيمت فرآورده ها 34 دلار خواهد بود. عملكرد مالي اين بند بصورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت يا نيرو قابل تسويه بوده و تسويه نهايي فيزيكي و مالي مي‌بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود. ب ) وزارت نفت از طريق
 • موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نف تخام، ميعانات گازي و گازطبيعي را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال نمايد. د ) بازپرداخت تعهدات سرمايه‌هاي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني