جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • باشد 12) كدام يك از موارد زير جز ماترك متوفي محسوب نخواهد بود؟ 1- موجودي هاي نقدي متوفي در نزد بانكها 2- يك اتومبيل و يك آپارتمان در اختيار ورثه قرار گيرد 3- اثاث البيت محل سكونت متوفي 4- آن قسمت از ماتركي در تعيين درآمد مشول ماليات برارث ارثيه همسر متوفي تشخيص داده شود 13) كدام گزينه زيردرموردمحاسبه ودريافت مالياتي بر ارث در زماني جز ماترك متوفي وجوه نقد نباشد درست است؟ 1- ورثه حتما بايد نسبت به فروش اموال منقول يا غير منقول در مهلت تعيين شده اقدام و بدهي مالياتي را نقداً بپردازد 2- ساز
 • 3- كارشناس ارزياب مالياتي بايد كليد صندوق امانات را پس از صورت برداري با خود به اداره امور مالياتي مربوطه ببرد 4- موارد1و2 صحيح است 36)گزينه صحيح كدام است؟ 1- هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امورمالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود 2- هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ فوت متوفي از ارائه اموال به منظور ارزيابي به اداره امور مالياتي خوداري نمايند اداره مذكور راسا اقدام خواهدنمود 3- هرگاه وراث ظرف
 • م خواهد نمود 2- هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ فوت متوفي از ارائه اموال به منظور ارزيابي به اداره امور مالياتي خوداري نمايند اداره مذكور راسا اقدام خواهدنمود 3- هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال له منظور ارزيابي به كارشناس دادگستري خودداري نمايند مرجع قضايي مربوطه راسا اقدا خواهدنمود. 4- موارد 2و1 صحيح است 37) منظور از تسعير ارز كدام گزينه است؟ 1- ارزيابي ارز و برابري آن باريال 2- افرايش قيمت آن نسبت به پول رايج كشور 3- ناتواني آن در بازار داخلي 4
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري - حقوق و مزايا
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود. 4- كمك به هزينه عائله مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند معادل (800) اميتاز براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمن
 • ين مي گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد. 6- فوق العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد: الف- به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندن و با توجه به امتيازي كه از عوامل نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20%) امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه م
 • كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا (20%) امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي باشد. ب- ميزان بهره مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه بندي مي گردند به ترتيب (30%، 50% و 70%) تعيين مي گردد. ج- مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي ربط مشمول دريافت اين فوق العاد
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل يازدهم و دوازدهم قانون خدمات مديريت كشوري- ارزيابي عملكردو تكاليف كارمندان
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
قوانين و مقررات/ دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران و سامان دهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به‌ عنوان "موسسات حسابرسي معتمد" براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد.
قوانين و مقررات/ دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)
دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه) دستگاه مجري: وزارت كشور، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعضاي محترم هيأت دولت استانداران محترم نهادهاي انقلاب اسلامي به استناد تبصره ماده ۱ قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل كشور) كه در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بديهي است دستورالعمل مذكور براي كليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غيردولتي لازم‌الاتباع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي كامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همكاري با ساختار مديريتي پيش‌بيني شده براساس ماده ۱ قانون مذكور و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن (دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند. محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/ نمايشگاه¬هاي مد و لباس ايراني اسلامي و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ، شيوه¬نامه¬اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين¬نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶ هيأت محترم دولت به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم¬الاتباع است.
 • رك ذيل به دبيرخانه كارگروه ساماندهي مدولباس مستقر در معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند . ۱-     فرم تكميل شده مشخصات متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس به پيوست اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه متقاضي و همسر وي ، اصل و تصوير كارت ملي ، اصل و تصوير مدرك نظام وظيفه ، ۶ قطعه عكس ۴ * ۳ ، آخرين مدرك تحصيلي يا پروانه كسب (براي افراد صنفي) و در صورت لزوم وكالتنامه يا مدرك مثبت نمايندگي (براي وكيل يا نماينده قانوني متقاضي) ۲-     مدا
 • ۷-     سپردن تعهد مالي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ريال در وجه دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس و در قالب يك فقره چك تضميني معتبر بصورت علي الحساب به منظور اطمينان از صحت انجام كار و حسن اجراي مقررات و تأمين هزينه هاي احتمالي ارزيابي مشاوره اي و فني (اين مبلغ با توجه به وسعت فعاليت نمايشگاه مورد تقاضا ، طبق نظر كميسيون صدور مجوز قابل تغيير است ) ۸-     تعهد كتبي در خصوص رعايت كامل و دقيق دستورالعمل حاضر ۹ – فايل نرم افزاري و آلبوم تصاوير طرح
 • شوند چنانچه جنبه عمومي داشته باشند مشمول مقررات اين دستورالعمل مي باشند اما در صورتي كه فاقد جنبه عمومي بوده و منحصر به فضا و مخاطبان مراكز آموزشي مربوطه باشند برگزاري آنها با مسئوليت و نظارت مراكز مزبور امكان پذير است. ماده ۸ – نظارت و ارزيابي : ۱٫ نظارت بر نحوه و چگونگي برگزاري نمايشگاه در طول مدت زمان برپايي آن و تطبيق موارد اجرايي با اهداف و برنامه هاي ارائه شده از يك سو و با دستورالعمل حاضر از سوي ديگر و ارائه گزارش جامع از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته به كارگروه جهت اتخاذ ت
قوانين و مقررات/ بخشنامه ها ي قانون كار
بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در اين قسمت براي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است
قوانين و مقررات/ بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 88
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8‏-حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا
موجودي‌ مواد و كالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از داراييهاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌، ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و كالا اثر با اهميتي‌ در تعيين‌ و ارائـه‌ وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ دارد
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري نفت وگاز
فعاليتهاي توليد نفت وگاز آن فعاليتهايي را گويند كه شامل تحصيل حق مالكيت معدن در اكتشاف، توسعه ‏وتوليد نفت خام، كه تصفيه بازاريابي و حمل ونقل آنها را نيز شامل مي شود، مي باشد.
مشاوره/ سلام آيا انحرافات مربوط به مواد و يا دستمزد و سربار را دارايي قبول دارد؟پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, قانون مديريت خدمات كشوري , قانون مديريت خدمات كشوري , موسسات حسابرسي معتمد, دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد, سازمان بورس و اوراق بهادار, حسابرس معتمد, دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه), بخشنامه حداقل حقوق, قانون كار, حداقل حقوق, بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 1388, بودجه سال 1388, بخشنامه بودجه سال 88, برنامه چهارم وپنجم توسعه, قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44, دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي , دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي استاني , ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور, هم, حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا, موجودي‌ مواد و كالا, خالص ارزش فروش, روش لايفو, روش لايفو, روش ميانگين ساده وموزون, بهاي جايگزيني, اقل بهاي تمام شده وارزش فروش, سربار ثابت ومتغير, مخارج خريد وتبديل, ارزشگذاري موجوديها, اولين‌ صادره‌ از اولين‌ وارده, اولين‌ صادره‌ از آخرين‌ وارده, موجودي پايه, شناسايي ويژه, استاندارد حسابداري نفت وگاز, نفت وگاز, روش كوششهاي موفقيت اميز, هزينه يابي كامل, منابع معدني اثبات شده ونشده


11 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني