جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون اصلاح ذيل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چك و الحاق يك تبصره به آن (سال 1376)
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376-10-14
 • ا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه دارنده چك بايد عين چك و گواهي‌نامه مذكور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك به نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان. تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت ن
 • حال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده، به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك، يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. ماده ۳ مكرر: (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چك فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذكور قابل وص
 • شش ماه محكوم خواهد شد. ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش‌ماه تا يك‌سال حبس محكوم خواهد شد. ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چك به مدت دوسال محكوم خواهد شد و در صورتي كه كه صادر كننده چك اقدام به صدور چكهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود. تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) اين مجازات شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشرو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)
دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه) دستگاه مجري: وزارت كشور، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعضاي محترم هيأت دولت استانداران محترم نهادهاي انقلاب اسلامي به استناد تبصره ماده ۱ قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل كشور) كه در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بديهي است دستورالعمل مذكور براي كليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غيردولتي لازم‌الاتباع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي كامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همكاري با ساختار مديريتي پيش‌بيني شده براساس ماده ۱ قانون مذكور و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن (دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند. محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/ نمايشگاه¬هاي مد و لباس ايراني اسلامي و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ، شيوه¬نامه¬اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين¬نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶ هيأت محترم دولت به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم¬الاتباع است.
 • اضي حقوقي و مؤسسات يا شركت هاي حاضر در تركيب مديريتي نمايشگاه به طور مشخص ارائه اين مدارك براي مؤسسه اي كه اجراي نمايش زنده و مديريت گروه مانكن ها را بر عهده دارد ، ضروري است .) ۵-     فرم تكميل شده طرح توجيهي نمايشگاه (مطابق نمونه مندرج در ضميمة همين دستورالعمل) همراه با مستندات پيوست . ۶-     ساير مجوزهاي احتمالي مورد نياز از مراجع قانوني ذي ربط براي امور اجرايي يا فعاليت هاي جانبي نمايشگاه (نظير فروش بليط ، تصوير برداري از نمايش لباس ،  اجر
 • لف ترتيب اثر نخواهد داد .   ضميمه : الف : خدمات نمايشگاهي الف- ۱ – اعلام عمومي برگزاري / مشاركت در نمايشگاه ها از طريق رسانه ها و جرايد كثيرالانتشار و ايجاد فرصت مساوي براي تمامي طراحان ، توليد كنندگان و صادركنندگان پوشاك متناسب با الگوهاي اسلامي و ايراني به منظور بهره برداري از نمايشگاه الف- ۲ -  هماهنگي با سازمان ها ، مراكز اتحاديه ها و سنديكاه هاي تخصصي مرتبط با نمايشگاه در جهت بر پايي هر چه بهتر نمايشگاه و به كارگيري  رهنمودهاي احتمالي آن ها الف-
 • ناري مربوط به موضوع نمايشگاه در صورت لزوم الف- ۹ – بيمه كليه كالاها در طول برگزاري نمايشگاه در صورت لزوم الف- ۱۰ -  نظر سنجي از مشاركت كنندگان در نمايشگاه جهت ارائه به دبيرخانه كارگروه ساماندهي مدولباس به ضميمه گزارش نهايي ب : نمونه مستندات ۱- فرم طرح توجيهي ۲- فرم شناسنامه اثر  * توجه : براي دسترسي به اطلاعات تكميلي به پايگاه اينترنتي دبيرخانه به                  &nb
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
 • مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد بود. 4- مكاتبات في مابين تعاوني و عضو . 5- فرم مربوط به امتيازات (مطابق فرم نمونه) 6- تصوير مجوز سازمان مسكن و شهرسازي مربوط به عضو ذينفع ( موضوع واگذاري زمين ) . 7- نسخه اي از قرارداد منعقده في مابين شركت تعاوني و عضو (مطابق فرم نمونه). 8- تصوير فيش هاي واريزي عضو به حساب تعاوني. 9- ساير مدارك مورد نياز و مرتبط براساس
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام و روز بخير جناب به نظر شما XBRLدر ايران جاييگاهي پيدا خواهد كرد؟كار در اين زمينه مي تونه آينده شغلي داشته باشه؟ با تشكر
 • ه بعد از طراحي، در تاريخ هاي بعدي به سهولت مي توان تركيب هايي جديد را به آن افزود. هدف زبان گزارشگري مالي توسعه پذير (XBRL)، فراهم ساختن مجموعه اي استاندارد از برچسب هاي زبان نشانه اي توسعه پذير XML است كه مي توان از آن براي ايجاد مستندات نمونه استفاده كرد. سپس اين مستندات نمونه را مي توان در فرمت هاي گوناگون نمايش داد.   با تشكر    
قوانين و مقررات/ بخش‌ 25 : ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در مورد مسئوليت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌) در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.
 • واحد اقتصادي ) كه نوعا اثر با اهميتي بر صورتهاي مالي ندارد و سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي نيز آنها را دربر نمي گيرد. . كاهش اثربخشي روشهاي حسابرسي به دليل وجود محدوديتهاي ذاتي سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي و استفاده از نمونه گيري . . ماهيت شواهد كسب شده بوسيله حسابرس (كه متقاعد كننده است نه قطعي ). . احتمال استفاده از روشهايي به قصد پنهان داشتن موارد عدم رعايت ، مانند تباني ، جعل (اسناد)، قصور عمدي در ثبت معاملات ، زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي
 • ديد قرار دهد) و آثاري كه عدم رعايت مزبور ممكن است بر تداوم همكاري حسابرس با آن واحد داشته باشد. حسابرس براي اين گونه نتيجه گيريها قاعدتا نظر مشاور حقوقي را جويا مي شود. 39 . طبق آيين رفتار حرفه اي ، حسابرس قبلي به محض دريافت درخواست حسابرس جانشين بايد هرگونه دليل حرفه اي كه حسابرس جانشين را از پذيرش آن كار منع مي كند، در اختيار وي قرار دهد. ميزان اطلاعاتي كه حسابرس قبلي مي تواند درباره امور واحد اقتصادي به حسابرس جانشين ارائه كند، به مجوز صاحبكار
 • را به آگاهي حسابرس جانشين برساند. تاريخ اجرا 40 . اين بخش براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن منتهي به 29 اسفند 1378 يا پس از آن مي باشد، لازم الاجراست . پيوست نشانه هايي از احتمال وقوع موارد عدم رعايت نمونه هايي از انواع اطلاعات بدست آمده توسط حسابرس كه مي تواند بيانگر وجود موارد عدم رعايت باشد به شرح زير است : . رسيدگي ويژه توسط دستگاه هاي دولتي يا پرداخت جريمه نقدي يا تحمل هرگونه مجازات توسط واحد مورد رسيدگي . . پرداخ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي
دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ (مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي )
 • تفاده از مشوق ها و تسهيلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود. ۴- ۵- مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مكلف هستند از ابتداي سال ۱۳۹۲ كليه خريدها و فروش هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الكترونيكي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده(پيوست شماره ۲و۳) از طريق سامانه مذكور اقدام نمايند. ۵- ۵- مؤديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تكاليف به شرح ذيل تقسيم مي گردند: الف)م
 • به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند. مؤديان استفاده كننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين نامه يا دستورالعمل هاي سامانه فروشگاهي و برنامه هاي آن و نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند. . ۶- ويژگي هاي فايل الكترونيكي(اطلاعات خريد و فروش) ارسالي به سازمان امور مالياتي: مشخصات فايل الكترونيكي(اطلاعات خريد و فروش) سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال الكترونيكي آن وچك, چك تأييد شده, چك عادي, چك تضمين شده, چك مسافرتي, قانون چك, چك تضميني, چك تأمين اعتبار, چك مشروط, قانون صدور چك, دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه), اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , با عرض سلام و روز بخير جناب به نظر شما XBRLدر ايران جاييگاهي پيدا خواهد كرد؟كار در اين زمينه مي تونه آينده شغلي داشته باشه؟ با تشكر, ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌‏, استاندارد25, حسابرس قبلي, حسابرس جانشين, ايين رفتار حرفه اي, مسوليت حسابرس, عدم رعايت قانون, استاندارد حسابرسي, حسابرسي صورتهاي مالي, مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي, اظهار نظر حسابرس, مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي


|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6350 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني